LOGO

heibornkidzlogo.jpg

. . . WHEN . . .

Sundays 8:30a & 10:30a

 

. . . WHO . . .

Kidz ages 5-12

 

. . . WHAT . . .

Praise, Worship, Word, Fun